اسلامی، 1379
23- کاپلستون، فردریک، نیچه فیلسوف فرهنگ، ترجمه بهبهانی، علیرضا و حلبی، علی اصغر، تهران، بی نا، 1371
24- کاپلستون، فریدریک، تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه، جلد هفتم،داریوش آشوری ، چاپ سوم، تهران: سروش، 1382
25- کرد فیروزجایی، یارعلی، چنین گفت نیچه؛ معرفی و نقد فیلسوفان مغرب زمین، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، اول، 1386
26- لچت، جان، پنجاه متفکر بزرگ (از ساختارگرایی تا پسا مدرنیته)، ترجمه محسن حکیمی، نشر خجسته، چاپ چهارم، 1392
27- م‍ددپ‍ور، محمد، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ غ‍رب‍ی‌ و گ‍ری‍ز و گ‍ذر از م‍درن‍ی‍ت‍ه‌،ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر‏‏‏، ۱۳۸۵‬
28- م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ب‍ح‍ران‌ ن‍ی‍ه‍ی‍ل‍ی‍س‍م‌ ف‍ک‍ری‌ و ه‍ن‍ری‌ ن‍ی‍چ‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌‏، ۱۳۸۳‬
29- نیچه و دیگران، هرمنوتیک مدرن، ترجمه ی بابک احمدی و گروه مترجمان، نشر مرکز،چاپ سوم ۱۳۸۱
30- نیچه، فردریش، غروب بت‌ها، ترجمه داریوش آشوری، نشر آگه، ۱۳۸۲، تهران.
31- نیچه، فردریش، آنک انسان، ترجمه رویا منجم، انتشارات فکر روز، 1378
32- نیچه، فریدریش، حکمت شادان، آل¬احمد، جلال، ¬کامران، سعید، فولادوند، حامد، چاپ اوّل، تهران: جامی، 1377
33- نیچه، فریدریش، دجال، دستغیب، عبدالعلی، چاپ اوّل، تهران: پرسش، 1376
34- نیچه، فردریش، چنین گفت زرتشت، انصاری، نشر جامی، 1377
35- نیچه، فریدریش، چنین گفت زرتشت؛ کتابی برای همه کس و هیچ کس، مترجم: داریوش آشوری، تهران، انتشارات آگه، نوزدهم، 1382
36- نیچه، فردریش. فراسوی نیک و بد، ترجمۀ سعید فیروزآبادی، چاپ اوّل، نشر جامی، تهران، 1387.
37- نیچه، فردریش، فراسوی نیک و بد، داریوش آشوری، چاپ اول، نشر خوارزمی، تهران، 1379
38- نیچه، فردریش، شامگاه بت ها، ترجمه عبدالعلی دستغیب، نشر سپهر، تهران، 1357.
39- نیچه، فردریش‌ ویلهم‌ ، نیست انگاری اروپایی، ترجمه محمدباقر هوشیار، انتشارات پرسش، 1382.
40- نیچه، فردریش‌ ویلهم‌، خواست و اراده معطوف به قدرت، رؤیا منجم، تهران، مس، چاپ اول، 1378
41- نیچه، فردریش، ارادۀ قدرت، ترجمه مجید شریف، نشر جامی، تهران، 1377.
42- نیچه، فردریک، زایش تراژدی از روح موسیقی، ترجمه رؤیا منجم. انتشارات پرسش: تهران، 1389
43- نیگل، توماس، ترجمه حمید شهریاری، فصلنامه نقد و نظر، سال هشتم، شماره اول.
44- ن‍وذری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، مدرنیته و مدرنیسم، ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌‏، ۱۳۷۹.‬
45- ولف، سوزان، معنای زندگی، ترجمه محمدعلی عبدالهی، مجله نقد و نظر، سال هشتم، شماره اول و دوم.
46- هایدگر، مارتین، راه¬های جنگلی، اسدی، منوچهر، چاپ اوّل، تهران: درج، 1378.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   حقیقت، نیچه، برای، هنر، عقل

47- Hollingdale, R. J. Nietzsche: The Man and His Philosophy. Revised edition, 9 Park Street, Boston, Massachusetts 02108: Ark Paperbacks, 1985
48- Kellenberger, James. Kierkegaard and Nietzsche: Faith and Eternal Acceptance. New York: St. Martin’s Press, 1997.
49- Lea, Adum, Nietzsche and Nihilism, London, 1973
50- Richardson, William J, Heidegger, through Phenomenology to tought, martinus nijhoff, 1974

Abstract
Although Nietzsche is publicly known as a nihilist, but nihilism is not the goal of his philosophy or what he persuades us to. In fact, he believes nihilism is the consequence of saying no to life, which is itself caused by platonic-christian metaphysics. From Nietzsche’s point of view, the will to power is the base of human life, and whenever this will weakens, culture and civilization will collapse and life will decay. But what can save human beings from nihilism is art and an aesthetic approach to the world. In this thesis we try to clarify what Nietzsche calls nihilism,and explain his philosophy of art. Finally we’ll show how he reasons that nihilism is defeatable by artistic creation and aesthetic justification of life.
Key Words: The Will to Power , Re-evaluation , Eternal Recurrence , Perspectivism , Apollonian-Dionysian , Nihilism

Allame Tabatabaei University
Faculty of Theology and Islamic Knowledge

Nietzsche and Overcoming Nihilism by Aesthetics

A Thesis submitted to the
Graduate Studies Office in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of MA in
Philosophy of Art

Supervisor: Dr. Ali Asghar Mosleh
Advisor: Dr. Amir Maziar
By: Kayvan Ansari

February 2015