جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

، نیچه، نیست¬انگاری، هنر، برای

نمادهای‌ جمعی‌ هماهنگی‌ برقرار است) مربوط‌ به‌ دوره‌ی‌ آزادی‌ (لیبرال) بداند، و بحران‌ فزاینده‌ و افول‌ سوبژه‌ را مرتبط‌ با دوره‌ی‌ دولت‌ استبدادی‌ بررسی‌ کند. به‌ علاوه، تحت‌ تاثیر نظریه‌های‌ جدید و هم‌چنین‌ تجربه‌های‌ نو، بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

به‌، که‌، این‌، است‌، جسم‌

‌ بورژوایی‌ مبتنی‌ بر اجتماعات‌ واقعی ، بخصوص‌ پروتستانیسم‌ آغازین‌ شهرهای‌ کوچک، تا محیط‌ شهری‌ مدرن‌ تمدن‌ بورژوایی‌ که‌ مشخصه‌ی‌ آن‌ تنهایی‌ و بی‌ثباتی‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از فروپاشی‌ هنجارها و ارزش‌ها است. و در نظریه‌ی‌ بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

که‌، به‌، این‌، مارکس‌، آن‌

است. اگرچه‌ فردیت‌ (که‌ پیش‌ فرض‌ آن‌ نوعی‌ مالکیت‌ خصوصی‌ است) را مارکس‌ در مورد یونان‌ و روم‌ کلاسیک‌ ذکر می‌کند، پای‌ می‌فشارد که‌ حتی‌ در این‌ جوامع‌ فردیت‌ فقط‌ می‌تواند در محدوده‌های‌ گروهی‌ محدود بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه زیبایی شناسی و نقد فرهنگیمفهوم‌ فرهنگ‌مفهوم‌ فرهنگ‌ در کاربرد معمول‌ این‌ واژه‌ بسیار مبهم‌ است. در بیشتر موارد فرهنگ‌ مجموع‌ کل‌ فعالیت‌هایی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ به‌ نوعی‌ با کار فکری‌ یا معنوی‌ سر و بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

آلتوسر، تامپسون، حزب، ، طبقه¬ی

دقیقاً بر قامت آن دوخته شده است.“(همان). تامپسون بنیاد¬گذاران چپ نو و پیروان بعدی¬شان با همه¬ی برتری و تفوق آشکاری که بر آلتوسرمشربان داشتند، دارای ضعف¬ها و نقصان¬های مهم دیدند. چرا که عقیده داشت پساساختارگرایان بیشتر بخوانید...